1. Home>

Polityka prywatności

Last updated: Sierpień 2023 r

W SD Worx ochrona danych jest bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika, a także w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe.

1. Dla jakich usług obowiązuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie?

1.1. Zakres obowiązywania
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie dotyczy wszystkich stron internetowych i portali SD Worx, które zapewniają dostęp do naszych usług online i odwołują się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu nazwa „SD Worx” odnosi się do SD Worx People Solutions NV, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpia, Belgia, oraz wszelkich innych firm SD Worx, których strony internetowe i portale zawierają niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie.

1.2. Administrator danych
Spółka SD Worx, której witrynę internetową lub portal odwiedza użytkownik, jest administratorem danych i jako taka jest odpowiedzialna za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z naszymi standardami prywatności, niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w Internecie, a także wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.

1.3. Poza zakresem
Dane osobowe, które przetwarzamy dla pracodawcy użytkownika jako klienta SD Worx w odniesieniu do świadczonych przez nas usług HR i płacowych, podlegają oddzielnej umowie powierzenia przetwarzania danych, która została zawarta z pracodawcą użytkownika. Tego rodzaju Umowa powierzenia przetwarzania danych jest integralną częścią umowy o świadczenie usług zawartej z pracodawcą użytkownika i gwarantuje, że gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie na polecenie naszego klienta (pracodawcy).
W przypadku pytań dotyczących danych osobowych przekazywanych nam przez pracodawcę w ramach świadczonych przez nas usług kadrowych i płacowych lub praw pracownika do ochrony danych należy skontaktować się z działem kadr pracodawcy.

  2. Jakie dane gromadzimy?

  2.1. Informacje, które przekazuje nam użytkownik lub jego pracodawca
  Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam podczas korzystania z naszych stron internetowych, wypełniania formularza kontaktowego lub formularza plików do pobrania, rejestracji do newslettera, rejestracji na wydarzenie, szkolenie lub webinarium, lub gdy użytkownik koresponduje z nami w inny sposób.

  Gromadzimy również dane osobowe użytkownika podczas tworzenia konta użytkownika, aby umożliwić uzyskanie dostępu do naszych usług online.
  Dane osobowe, które dostarcza nam użytkownik lub jego pracodawca, obejmują:

  • wszelkie dane, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem formularza internetowego, takie jak rejestracja do newslettera, zapisy na wydarzenie lub szkolenie na stronie internetowej;
  • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika;
  • dane kontaktowe, które umożliwiają nam komunikację z użytkownikiem, takie jak adres e-mail, numer telefonu;
  • informacje, które wykorzystujemy do zabezpieczenia dostępu do naszych usług internetowych, takie jak hasło użytkownika lub inne dane uwierzytelniające;
  • inne treści, które użytkownik generuje lub udostępnia nam w powiązaniu ze swoim kontem (takie jak zdjęcie na stronie profilu użytkownika, preferencje dotyczące komunikacji lub prośby o wsparcie techniczne).

  2.2. Dane gromadzone automatycznie

  Informacje o korzystaniu ze stron
  Po dostarczeniu nam przez użytkownika swoich danych osobowych możemy śledzić jego interakcje ze stronami internetowymi SD Worx, stronami docelowymi i wiadomościami e-mail. Nasza technologia akceptuje funkcję „Nie śledź” w przeglądarkach, więc jeśli użytkownik nie chce być śledzony, może ją włączyć w swojej przeglądarce.

  Ciasteczka
  Używamy również plików „cookie” (małych plików tekstowych wysyłanych przez komputer użytkownika podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej) do rejestrowania lub przechowywania danych. Używamy plików cookie sesji (do momentu zamknięcia przeglądarki) lub trwałych plików cookie (do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przeglądarkę). Plików cookie używamy przykładowo do zapisywania preferencji językowych lub innych ustawień, dzięki czemu nie trzeba ich konfigurować za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, portale lub aplikacje. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są powiązane z profilem użytkownika (w tym informacje o użytkowniku, takie jak adres e-mail), a inne pliki cookie nie są. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i wyłączania plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu o plikach cookie.

  Informacje o urządzeniu
  Gromadzimy informacje o urządzeniu, z którego użytkownik korzysta podczas odwiedzania naszych stron internetowych, portali i aplikacji. Należą do nich informacje o typie urządzenia, systemie operacyjnym, wersji itp. Informacje te pomagają nam zapewnić najlepsze wsparcie w razie problemów oraz obsługiwać najczęściej używane przeglądarki i systemy operacyjne.

  Informacje dot. bezpieczeństwa
  Zapisujemy aktywność użytkownika w celu terminowego wykrycia nieuprawnionych lub złośliwych zachowań, takich jak logowanie i wylogowanie się użytkowników, resetowanie haseł lub zmiany praw dostępu.

   3. Jak wykorzystujemy te informacje?

   Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do różnych celów biznesowych i zgodnie z różnymi podstawami prawnymi przetwarzania, w tym do realizacji umowy z pracodawcą użytkownika i świadczenia naszych usług, do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, do realizacji naszych uzasadnionych interesów lub na podstawie zgody użytkownika.

   3.1. W określonym celu, dla którego użytkownik przekazał te dane
   Po wypełnieniu przez użytkownika formularza w celu pobrania opracowania technicznego, wykorzystujemy dane użytkownika do wysłania wiadomości e-mail, aby umożliwić pobranie opracowania technicznego. Jeśli użytkownik wypełnia formularz kontaktowy, wykorzystujemy dane do udzielenia odpowiedzi na jego pytanie.

   3.2. Informowanie klientów o innych istotnych rozwiązaniach, wydarzeniach lub ankietach dotyczących SD Worx
   Jeśli użytkownik jest/staje się klientem, możemy wykorzystywać jego dane do wysyłania mu powiadomień o innych interesujących rozwiązaniach, zaproszeń na wydarzenia lub ankiet mających na celu polepszanie naszych usług.
   W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej lub zmienić swoje preferencje za pośrednictwem wiadomości e-mail, które wysyłamy do użytkownika.

   3.3. Personalizacja sposobu korzystania z naszych stron internetowych, portali i aplikacji
   Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do personalizacji naszych stron internetowych, portali i aplikacji na podstawie sposobu użytkowania i preferencji użytkownika, aby zapewnić mu komfort obsługi.

   3.4. Do ulepszania naszych stron internetowych, portali i aplikacji
   Gromadzimy zagregowane dane analityczne z naszych stron internetowych, portali i aplikacji w celu ciągłej optymalizacji naszych platform cyfrowych. Dbamy o to, aby wszystkie dane, które w tym celu gromadzimy, były anonimizowane.

   3.5. Przeprowadzanie analiz i badań rynkowych
   Używamy również danych zagregowanych do analiz, takich jak analizy trendów, badania rynku i analityka predykcyjna.

   3.6. Umożliwienie dostępu do zabezpieczonych portali i aplikacji oraz utrzymanie bezpieczeństwa i sprawności naszych usług internetowych
   Dane osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail i hasło, wykorzystujemy, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do portali i aplikacji, do których jest on uprawniony. Podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że tego typu informacje są odpowiednio chronione, i aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do profilu użytkownika (np. przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe). Ponadto wykorzystujemy informacje zawarte w naszych dziennikach bezpieczeństwa do monitorowania bezpieczeństwa naszych usług internetowych oraz do terminowego wykrywania wszelkich nieautoryzowanych lub złośliwych działań.

    4. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, kontrolować je i usuwać?

    Szanujemy prawo użytkownika do dostępu do danych osobowych użytkownika i korygowania ich oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia wykorzystania przez nas danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

    • Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przechowujemy.
    • Użytkownik może poprosić nas o aktualizację swoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niepoprawne.
    • Użytkownik może zażądać usunięcia lub ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych.
    • Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

    Jeśli użytkownik posiada konto, może samodzielnie uzyskać dostęp do niektórych informacji kontaktowych i preferencji oraz zmienić je za pośrednictwem naszego centrum preferencji lub naszych portali.
    Aby uzyskać dostęp, kontrolować lub usuwać inne rodzaje informacji, należy skontaktować się z SD Worx, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Kontakt poniżej.

     5. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

     Przechowujemy dane użytkownika tylko tak długo, jak są one istotne dla naszej działalności handlowej i operacyjnej lub w innych istotnych celach, takich jak wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozstrzyganie sporów i przestrzeganie naszych zasad. Dotyczy to również wszystkich osób, którym udostępniamy dane użytkownika i które świadczą usługi w naszym imieniu.
     Następujące kryteria mogą wpływać na obowiązujące okresy przechowywania:

     • Przez jaki okres wymagane jest przechowywanie danych osobowych w celu świadczenia naszych usług online? Obejmuje to utrzymanie i poprawę wydajności naszych produktów, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej.
     • Czy jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkownika z powodów prawnych, umownych lub podobnych? Przykłady mogą obejmować obowiązkowe przepisy dotyczące przechowywania danych, nakazy rządowe dotyczące przechowywania danych istotnych dla dochodzenia lub przechowywanie danych osobowych w celu prowadzenia postępowania sądowego.
     • Czy użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych? W takim przypadku przechowujemy dane stosownie do zgody użytkownika.
      Kiedy nie będziemy już potrzebować danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów lub zdepersonalizujemy, abyśmy nie mogli go zidentyfikować.

      6. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

      Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika innym członkom grupy SD Worx oraz stronom trzecim.
      Udostępniamy dane wyłącznie organizacjom zewnętrznym, którym zlecamy przetwarzanie danych w naszym imieniu (podmiotom przetwarzającym dane) na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w Internecie. Podejmujemy starania, aby ilość danych osobowych, które ujawniamy, była minimalna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, dla których dane są ujawniane.

      Nigdy nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych i reklamowych bez jego zgody.
      Możemy udostępniać dane, jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne do spełnienia wymogów prawa, regulacji lub żądania prawnego:

      • organom ścigania, agencjom rządowym lub upoważnionym stronom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowane żądanie lub proces prawny związany z dochodzeniem karnym lub domniemaną lub podejrzewaną działalnością nielegalną lub jakąkolwiek inną działalnością narażającą nas, danego użytkownika i każdego innego użytkownika na odpowiedzialność prawną;
      • stronom trzecim zaangażowanym w postępowanie prawne, jeżeli przekażą nam wezwanie, nakaz sądowy lub zasadniczo podobną podstawę prawną, lub w inny sposób wierzymy, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu zapobiegania bezpośredniemu uszczerbkowi na zdrowiu, stratom finansowym lub w celu zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności.

       7. W jaki sposób chronimy dane użytkownika?

       Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników i zatrudniliśmy zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy monitorują podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa. Posiadamy program bezpieczeństwa informacji oraz stale wdrażamy i aktualizujemy środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub modyfikacją. Obejmuje to takie zabezpieczenia jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych, zabezpieczenia fizyczne i kontrole dostępu do informacji.

       Należy pamiętać, że należy również podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony swoich danych osobowych w Internecie. Należy wybrać silne hasło i nie używać tego samego hasła jak wykorzystywane na innych stronach. Nie wolno udostępniać nikomu swojego hasła. SD Worx nigdy nie prosi o podanie hasła podczas niezapowiedzianej rozmowy telefonicznej ani za pomocą komercyjnych wiadomości e-mail.

       Jeśli to możliwe, nie należy polegać tylko na swoim haśle, ale korzystać z silnych mechanizmów uwierzytelniania, które udostępniamy użytkownikowi. Należy również pamiętać, aby po zakończeniu pracy wylogować się ze strony i zamknąć okno przeglądarki.

        8. Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie

        SD Worx zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie w celu odzwierciedlenia zmian w praktykach ochrony prywatności lub nowych praktykach ochrony prywatności zgodnie z niniejszym postanowieniem. Jeśli dokonamy zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w Internecie, opublikujemy poprawione oświadczenie na naszych stronach internetowych oraz nową Datę ostatniej aktualizacji, którą można znaleźć na początku niniejszego dokumentu.

         9. Przekazanie do organu nadzorczego

         Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważa, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku SD Worx People Solutions NV można skierować się do belgijskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Bazapersstraat 35, 1000 Bruksela, Belgia, +32 (0)2 274 48 00 Commission@privacycommission.be - www.privacycommission.be.

          10. Kontakt

          W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie lub tego tematu, prosimy kontaktować się z nami pod adresem privacy@sdworx.com.
          Klienci mający pytania dotyczące prywatności mogą kontaktować się ze swoją osobą kontaktową w SD Worx.