1. Home>
 2. O nas>
 3. Informacje Prasowe>

SD Worx: Silny wzrost wyników w pierwszej połowie 2023r.

PL_COVER_GRAPHIC-1200x800

SD Worx, wiodący europejski dostawca rozwiązań kadrowo-płacowych, raportuje dobre wyniki za pierwsze półrocze. Firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 524,6 mln EUR, czyli o 10,4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2022 r. (475,3 mln EUR). Skonsolidowana znormalizowana EBITDA wzrosła o jedną czwartą (26,1 proc.) z 70,2 mln EUR w pierwszej połowie ubiegłego roku do 88,5 mln EUR w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Skonsolidowany wynik netto wyniósł 42,5 mln EUR.

  Kontynuacja zrównoważonego wzrostu w Europie

  W ujęciu porównywalnym, skorygowanym o przejęcia w 2022 r., przychody wzrosły łącznie o 8,8 proc. W obszarze Payroll&Reward przychody wzrosły organicznie o 13,9 proc.; przychody z usług i oprogramowania Workforce Management wzrosły o 16,6 proc. w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. Dział Staffing & Recruiting odczuł wpływ trudnych warunków rynkowych w sektorze zatrudnienia i odnotował spadek przychodów o -6,8 proc. Jednak marża brutto w obszarze rekrutacji wzrosła o 2,4 proc.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Payroll & Reward i Workforce Management. Pomimo trudniejszych warunków rynkowych, nadal rozwijamy się w dwucyfrowym tempie. Ogólnie rzecz biorąc, rynek kadr i rekrutacji nadal stoi przed wyzwaniami, a SD Worx również się z nimi mierzy. Jednak dobrą wiadomością jest to, że nasza marża brutto i EBITDA rosną również na tym rynku komentuje Filip Dierckx, prezes zarządu SD Worx.

  Skonsolidowany wynik netto wyniósł 42,5 mln EUR. Ten dobry wynik jest co prawda niższy niż 53,7 mln EUR z pierwszej połowy 2022 r., jednak w dużym stopniu wpłynął na niego zysk kapitałowy w wysokości 23,6 mln EUR ze sprzedaży nieruchomości przez SD Worx spółce dominującej WorxInvest. 

  Kontynuujemy naszą strategię rozwoju w Europie i jesteśmy zobowiązani do raportowania dwucyfrowych wyników wzrostu również w drugiej połowie roku. Dzięki CVC jako mniejszościowemu udziałowcowi SD Worx wnieśliśmy na pokład wiedzę i doświadczenie, aby jeszcze bardziej przyspieszyć nasz rozwój. Będziemy nadal inwestować w naszą technologię, usługi i pracowników, aby wspierać klientów w procesach płacowych i kadrowych, oraz budować z nimi długoterminowe, trwałe relacje. Jesteśmy absolutnie przekonani, że dzięki naszej lokalnej wiedzy specjalistycznej możemy coś zmienić w każdym miejscu w Europie. Zawsze pozostajemy blisko naszych klientów i możemy ich wspierać na arenie międzynarodowej dzięki obecności SD Worx w całej Europie powiedział Kobe Verdonck, dyrektor generalny SD Worx.

   Wyniki w podziale na segmenty

   Organiczne przychody porównywalne w podziale na segmenty

   PL_GRAPHIC_1-1200x800

    Rzeczywiste raportowane wyniki w podziale na segmenty

    PL_GRAPHIC_2-1200x800

     Wyniki finansowe

     PL_GRAPHIC_3-1200x800

      Dalsze szczegóły dotyczące wyniku netto

      Koszt jednorazowy

      Koszty restrukturyzacji i integracji wyniosły 3,2 mln EUR i dotyczą głównie integracji i rebrandingu Aditro, HRPRO, GlobePayroll, Adessa, Intelligo i Integhro w SD Worx. Koszty przejęcia i transakcji wzrosły o 0,2 mln EUR i są głównie związane z korektą zysków.

      Koszt niezobowiązujących programów akcji dla kierownictwa Grupy jest rozłożony równomiernie na trzyletni okres nabywania uprawnień. Spadek o 1,4 mln EUR w porównaniu z 30 czerwca ubiegłego roku jest związany głównie z planem zakupu akcji pracowniczych wyemitowanym w pierwszej połowie roku budżetowego 2022. Plan zakupu akcji pracowniczych zapewnił każdemu pracownikowi Grupy wyjątkową możliwość nabycia świadectw udziałowych z ograniczonym rabatem w stosunku do ceny akcji. Ponieważ program zakupu akcji pracowniczych, w przeciwieństwie do niezobowiązujących programów akcji dla kierownictwa Grupy, nie obejmował wymogu świadczenia pracy, pełny koszt programu został ujęty w momencie emisji. 

      Zysk ze zbycia działalności i aktywów w poprzednim roku wynika głównie ze sprzedaży akcji SD Worx Real Estate NV na rzecz WorxInvest, większościowego akcjonariusza SD Worx. SD Worx Real Estate NV jest właścicielem powierzchni biurowych w Belgii wykorzystywanych przez Grupę i strony trzecie. SD Worx zawarła następnie umowę leasingu zwrotnego na większość przeniesionych powierzchni biurowych.

      Należy również wspomnieć, że w śródrocznych sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok międzynarodowe obchody 75-lecia SD Worx (0,8 mln EUR) zostały znormalizowane jako inne koszty nieoperacyjne.

       Amortyzacja

       Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 29,2 mln EUR została zaksięgowana na dzień 30 czerwca 2023 r. i jest związana głównie z ważnymi i ciągłymi inwestycjami Grupy w rozwiązania cyfrowe i renowację powierzchni biurowych (13,7 mln EUR), amortyzacją wynajmowanych aktywów z tytułu prawa do użytkowania, takich jak wynajmowane budynki i samochody służbowe (12,5 mln EUR) oraz amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych nabytych w wyniku połączeń jednostek gospodarczych (3,1 mln EUR). Wzrost amortyzacji jest w dużej mierze konsekwencją zwiększonych inwestycji w rozwiązania cyfrowe oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nabytych w wyniku połączeń jednostek gospodarczych, takich jak nazwy marek i relacje z klientami.

        Wyniki finansowe

        Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniósł +1,3 mln EUR, co wynikało głównie z niezrealizowanych zysków walutowych z tytułu niespłaconych zobowiązań w EUR w jednostkach zależnych o innej walucie sprawozdawczej (4,9 mln EUR). Koszty finansowe obejmują koszty odsetek od podporządkowanych obligacji o wartości 80 mln EUR wyemitowanych w czerwcu 2019 r., przyznanego kredytu odnawialnego w wysokości 250 mln EUR, opłat finansowych z tytułu zobowiązań leasingowych oraz odsetek naliczonych od niespłaconej części dywidendy, wykupu akcji własnych i zadłużenia z tytułu obniżenia kapitału wobec większościowego akcjonariusza SD Worx, WorxInvest. Należy pamiętać, że pełna kwota zobowiązań akcjonariuszy wobec WorxInvest została spłacona w czerwcu 2023 r. 

         Podatki

         Obciążenia podatkowe wzrosły o 10,6 mln EUR z 1,9 mln EUR na dzień 30 czerwca 2022 r. do 12,5 mln EUR w bieżącym okresie podatkowym. Na stopę podatkową w ubiegłym roku duży wpływ miał zwolniony z podatku zysk kapitałowy zrealizowany na sprzedaży udziałów SD Worx Real Estate do WorxInvest oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznane na stratach podatkowych przeniesionych na przyszłość w związku z pozytywnymi wynikami grupy.

          Wynik netto

          Wynik netto wyniósł 42,5 mln EUR, czyli o 11,2 mln EUR mniej w porównaniu z ubiegłorocznym śródrocznym okresem finansowym, na który pozytywny wpływ miały znaczące efekty jednorazowe, takie jak zbycie portfela nieruchomości i ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po skorygowaniu o efekty jednorazowe z poprzedniego roku możemy z całą pewnością stwierdzić, że wynik netto na dzień 30 czerwca 2023 r. jest na rekordowym poziomie. Głównymi czynnikami wpływającymi na tak dobre wyniki są solidny i ciągły wzrost wyników operacyjnych, pozytywny wpływ przychodów z funduszy klientów na zysk operacyjny Grupy w wysokości 3,3 mln EUR oraz strategiczna polityka Grupy w zakresie kupna i budowy.

          Więcej szczegółów jest dostępnych w raporcie.